piątek, 3 lutego 2017

Apel strażaków - czyśćmy kominy!

W związku z licznymi interwencjami na terenie powiatu skarżyskiego dotyczącymi gaszenia sadzy w przewodzie kominowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przypomina o podstawowych obowiązkach właścicieli obiektów w czasie sezonu grzewczego. Skarżyscy strażacy tylko w styczniu 2017 roku kilkanaście razy gasili niebezpieczny pożar sadzy, który groził pęknięciem komina i rozprzestrzenieniu się ognia na resztę budynku. Dzięki wczesnemu wykryciu i szybkiej interwencji nie doszło w tym roku do nieszczęścia, jednak pomyślmy przed szkodą i zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Coraz częściej mieszkańcy domów jednorodzinnych, w których zapaliły się sadze tłumaczą się tym, że „dawno po ich ulicy nie chodził kominiarz, a kiedyś chodził”. Musimy zdawać sobie sprawę, że od nas samych zależy, czy możemy czuć się bezpieczni we własnym domu. Sami musimy zadbać, by kominiarz do nas przyszedł, wykonał coroczny przegląd filara kominowego i sprawdził stan wentylacji. Ze swoich czynności, mistrz kominiarski sporządza protokół. Jeśli w protokole są zalecenia wykonania dodatkowych otworów, kratek wentylacyjnych, czyszczenia komina, czy innych nieprawidłowości to należy je jak najszybciej wykonać. Obowiązkiem właściciela jest również czyszczenie przewodów kominowych. Jeśli opalamy węglem drewnem lub innym materiałem stałym musimy filar kominowy czyścić nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące. Jeśli opalamy paliwem płynnym i gazem – to nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zakłady kominiarskie mogą wykonać usługę czyszczenia komina. Za pomocą specjalnych wyciorów kominiarze strącą sadze z filara, a nam pozostanie jedynie wybranie tych sadzy.
Nie zapominajmy o badaniach instalacji elektrycznej i gazowej. 
Badania instalacji gazowej wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu przeglądów.
Podobnie jest z instalacją elektryczną, jednak o takie badania powinniśmy się zwrócić do uprawnionego elektryka nie rzadziej niż raz na pięć lat.
Pamiętajmy – bezpieczeństwo leży w Twoich rękach. 
Szczegółowo opisane obowiązki są zawarte w: 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016r. poz. 290 ze zm.).
Art. 62. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
§ 34. 
1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.
(opracował:mł. bryg. Michał Ślusarczyk, st.kpt. Marcin Kuźdub - KP PSP Skarżysko-Kamienna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz