czwartek, 16 lutego 2017

W czerwcu pierwsze prace modernizacyjne w Gimnazjum

Na ostatniej sesji rady miejskiej, radni podjęli uchwałę o przeniesieniu Szkoły Podstawowej z ulicy Ogrodowej na Szarych Szeregów. Wobec powyższego Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie podjął działania mające przystosować budynek gimnazjum na przyjęcie uczniów z podstawówki.
Będą to inwestycje w infrastrukturę edukacyjną z zapewnieniem bezpieczeństwa i poprawą warunków edukacyjnych wynikające z Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów, w którym poddano analizie kilka wariantów rozbudowy infrastruktury. Na podstawie podanych terminów i zaawansowania prac projektowych, można przypuszczać, że już w czerwcu, a może nawet jeszcze w maju rozpoczną się pierwsze prace modernizujące budynek gimnazjum.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego na przebudowę, rozbudowę i zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz termomodernizację budynku Gimnazjum.
Przygotowanie dokumentacji zostało podzielone na trzy etapy:
1. wykonanie projektu prac modernizacyjnych wewnątrz budynku, przygotowania kuchni, stołówki, szatni z wyposażeniem, sali komputerowej, sal lekcyjnych, przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – termin realizacji do 30 maja 2017 r.
2. wykonanie projektu termomodernizacji budynku szkoły – termin realizacji do 30 maja 2017 r.
3. wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej, zagospodarowania terenu: boisko o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, wykonanie oświetlenia, placu zabaw, chodników, zieleni, małej architektury, itp. – termin realizacji do 30 września 2017 r.
Przewiduje się, że dokumentacja do etapu I i II zostanie wykonana przed terminem, co pozwoli na zakończenie realizacji inwestycji przed 1 września 2017 r.
Przedsięwzięcie zaplanowano z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz