czwartek, 9 lutego 2017

Projekt "Młodzi Go!"


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają przedsiębiorców i osoby w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „Młodzi GO!" realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020.
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 50 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.
Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.
Adresat projektu
1. Projekt skierowany jest do osób wieku 15-29 lat, bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym:

- biernych zawodowo (którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie są osobami pracującymi i nie są osobami bezrobotnymi),
- długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP/MUP
- niepełnosprawnych
- zamierzających podjąć zatrudnienie.

2. Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1.Indywidualny plan działania-identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .
2.Poradnictwo zawodowe- wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
3.Subsydiowanie zatrudnienia- refundacja kosztów zatrudnienia  do  50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie  do 1.200,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do  12 miesięcy.
4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie  do 3.000,00 PLN na uczestnika projektu.
Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia na zasadzie pomocy publicznej, natomiast na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.
Rekrutacja
Nabór uczestników i przedsiębiorstw w terminie od  23 stycznia 2017 do 14 lutego 2017 r.
Szczegółowe informacje KLIKNIJ.
(źródło: PUP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz