czwartek, 9 lutego 2017

Zmiana siedziby i adresu "Jedynki"

Na sesji Rady Miejskiej, w czwartek 9 lutego, radni podjęli uchwały o zmianie siedziby i adresu Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Peck. Z dniem 1 września 2017 roku placówka zmienia siedzibę i adres z ulicy Ogrodowej 12 na ulicę Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Również akt założycielski tej szkoły otrzymuje nowe brzmienie: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Peck z siedzibą w  Suchedniowie ul. Szarych Szeregów 6, powiat Skarżyski, województwo Świętokrzyskie jest szkołą publiczną.
Decyzja przeniesienia "Jedynki" podyktowana jest troską o bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz polepszeniem warunków do nauki dla uczniów i do pracy dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w budynku przy ulicy Szarych Szeregów 6  w swoich dotychczasowych zespołach klasowych.
Baza i wyposażenie budynku przy ulicy Szarych Szeregów 6 jest zadowalające. Nie mniej jednak, w wyniku przeniesienia siedziby ulegnie ono poprawie, gdyż w jednym budynku zgromadzone zostanie wyposażenie, pomoce dydaktyczne i księgozbiór  obecnie rozkładające się na dwa budynki. Szkoła będzie mogła zaoferować uczniom zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwojowe dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach oraz objęcie opieką uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Nowa siedziba szkoły - budynek przy ulicy Szarych Szeregów 6 jest dużym obiektem o powierzchni użytkowej 2.243 m², posiadającym 16 sal lekcyjnych, salę fitness  i salę gimnastyczną i 6 wyjść ewakuacyjnych.
Dla polepszenia warunków do nauki będzie wykonana przebudowa budynku szkoły. Pierwsze prace dostosowujące budynek przy ul. Szarych Szeregów 6 dla potrzeb przyjęcia uczniów ze szkoły podstawowej rozpoczną się już w 2017 r. (remont kuchni i stołówki, przeniesienie szatni, malowanie sal). Pozostałe prace budowlane, w tym min.: położenie nowych posadzek, dobudowa drugiej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem i zapleczem, dobudowa szatni z wyposażeniem, budowa boiska o nawierzchni z trawy sztucznej i boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, dobudowanie dodatkowych sanitariatów dla uczniów w różnych grupach wiekowych, w tym dla uczniów niepełnosprawnych, budowa placu zabaw dla uczniów klas najmłodszych czy zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego, będą realizowane w 2018 r. Okres realizacji inwestycji przewidziany jest do dnia 30 listopada 2018 r. Ponadto, planowana jest również termomodernizacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 6. W ramach tej inwestycji został już przeprowadzony audyt energetyczny budynku szkoły. Przewidziane prace to min.: modernizacja dachu i ścian zewnętrznych (docieplenie), wymiana okien, wymiana wewnętrznej sieci c.o. (grzejniki płytowe, zawory termostatyczne, system regulacji pogodowej), wymiana oświetlenia na LED, montaż paneli PV w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne.  Realizacja inwestycji przewidziana jest również na lata 2017-2018. Do realizacji obydwu zadań wyłoniono już w ramach postępowania przetargowego wykonawcę, który opracowuje projekt budowlany wielobranżowy dla rozbudowy, przebudowy i zagospodarowania terenu szkoły i termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6.
Do przeniesionej "Jedynki" od dnia 1 września 2017 r. będzie uczęszczać ok. 340 uczniów (w tym 165 uczniów gimnazjum - klasy II i III) w 16 oddziałach. Liczba uczniów w każdym oddziale nie będzie przekraczać dozwolonej przepisami prawa liczebności uczniów w klasie. W kolejnych latach szkolnych liczba uczniów uczących się w budynku "Jedynki" ulegnie zmniejszeniu na skutek wygaszania działalności gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów w "Jedynce" będzie wynosiła ok. 280 (w tym 85 uczniów gimnazjum - klasy III), w roku szkolnym 2019/2020 ok. 200 uczniów (już bez uczniów gimnazjum). Dzieci z klas najmłodszych będą miały wydzielony jeden pawilon z salami do nauki, szatnią i toaletami w taki sposób, aby nie miały bezpośredniego kontaktu z uczniami ze starszych klas.
Dowóz uczniów do szkoły będzie funkcjonował na dotychczasowym poziomie. Gmina jest zobowiązana jako zadanie własne zapewnić dzieciom dowóz do szkoły. W odniesieniu do pracowników pedagogicznych jak również pracowników administracji i obsługi "Jedynki" zmiana siedziby szkoły nie skutkuje zwolnieniami z pracy.

1 komentarz:

  1. A czy trójki nie można też przenieść na Szarych Szeregów ? I zrobic jedna porządną szkołę ?

    OdpowiedzUsuń