niedziela, 5 lutego 2017

Jak planowano linię kolejową

Ostatnio pisałem o przejeździe kolejowym na Bugaju oraz planach budowy tunelów. Problem ten jest nie rozwiązany przynajmniej od 50 lat. O wiele szybciej wybudowano kolej, chociaż też trwało to kilkanaście lat. W grudniu 1873 roku gazety pisały:
Projekt drogi żel. nadwiślańskiej (warszawsko-mławskiej), mającej się łączyć z budującą się już drogą gdańską-mławską, zyskał w tych dniach, jak donosi „Gazeta Giełdowa Berlińska”, zatwierdzenie rosyjskiego ministerium komunikacyj. Budowa tej drogi rozpocznie się z wiosną. Linia ta, biorąc początek na granicy prusko-rossyjskiej pod Mławą, weźmie kierunek na Ciechanów, Nowogieorgiewsk, Zakroczym, Warszawę, mając tymczasem swoje ujście w Lublinie. Z głównej linii poprowadzona będzie pod twierdzą Iwangrod odnoga na Radom, Szydłowiec, Bzin, Suchedniów, Kielce, Chęciny, Jędrzejów, Wodzisław, Miechów do Michałowic i granicy austyacko- rosyjskiej pod Krakowem.
W lutym 1874 roku, przy okazji planowania budowy torów kolejowych,  była wzmianka o Suchedniowie, jako o ważnym ośrodku górniczo-fabrycznym:
…Otóż najważniejsza z tych linij konnych, ma być poprowadzoną z linii głównej pod Iwangrodem i dążyć następnie na Radom, Szydłowiec, Suchedniów, Kielce, Chęciny, Jędrzejów, Wodzisław, Miechów do Michałowic… Nie tylko bowiem, że połączenie miast takich jak np. Radom i Kielce z Warszawą wpłynąć może znakomicie na ożywienie stosunków handlowych, lecz co więcej to sam przemysł górniczo-fabryczny rozwinięty dosyć wysoko w Suchedniowie i okolicy, pozyskałby tym sposobem jeden z najdzielniejszych bodźców rzeczywistego i nowego życia.
Prawie 10 lat później, w marcu 1882 roku, dalej budowa linii kolejowej była tylko w planach:
Sprawa budowy kolei żelaznej, tyle upragnionej przez mieszkańców dwóch gubernij, szybko zmierza do stanowczychi ostatecznych relultatów.
…Zmiany zaprowadzone w obecnym kierunku przeważnie dotyczą plantów w obrębie gubernii kieleckiej, a to z powodu górzystego położenia, mozolnych i kosztownych robót w kamieniu, a przedewszystkiem uniknienia zbyt wysokich spadków drogi.
W tym celu pod Suchedniowem i Miechowem przyjęta już poprzednio przez komisyą rządową linia, przybrała kierunek dla interesów Towarzystwa dogodniejszy, choć kilkakrotnie łamie się, omijając wysokie góry, jakich rozsadzenie, oprócz znacznych kosztów, pociągałoby za sobą długotrwałe roboty, a w praktyce, przy przechodzeniu pociągów towarowych, zdwajałoby koszta zużywania większej siły maszyn.
Dla oszczędzenie więc wydatków i ominięcia przeszkód, droga biegnąca z Radomia ku Kielcom, od stacyi Jastrzębia (7 wiorst od Szydłowca), nachyla się więcej ku zachodowi, przecina Suchedniów, pozostawiając na boku wysokie płaskowzgórze pod Występą i zamiast projektowanej dawniej jednej stacyi, nowy poprawiony plan zaznacza dwie: w Suchedniowie i Bartkowie (obydwie stacye w pow. Kieleckim). …Tak więc, w gub. kieleckiej będą następujące stacye: Suchedniów, Bartków, Kielce, Chęciny, Jędrzejów, Gniewięcin v. Sędziszów, Miechów, Wolbrom, Sławków.
…Czas trwania robót określony został na lat trzy, i według protokularnego postanowienia ministrów z d. 5 (17) marca b. r., przed upływem powyższego terminu wydane będzie pozwolenia, na dokończenie budowy drogi z Garbatki do Iwangrodu. Roboty budowlane mają być rozdane przedsiębiorcom w początkach maja…. Cała linia podzielona zostaje na 10-11 dystansów, przecięciowo po 40 wiorst każdy, i oddana tyluż osobom w entrepryzę…. W roku bieżącym na linię powołanych zostaje 5,000 robotników. Oprócz sił roboczych miejscowych, sprowadzeni będą z gubernii smoleńskiej, wileńskiej, a może nawet ze Szlązka robotnicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz