piątek, 31 marca 2017

Z sesji Rady Miejskiej

W czwartek, 30 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej, w czasie której między innymi wysłuchano informacji Zarządu NZOZ „Promyk” o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2016 rok, sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2016.
Wysłuchano sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016, z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Suchedniów za rok 2016.
Podjęto również wiele uchwał, w tym między innymi w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Suchedniów i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Uchwalono kryteria obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.
(źródło: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz