poniedziałek, 17 lipca 2017

Podpisano umowę na przebudowę ulicy Słonecznej

Gmina Suchedniów wyłoniła wykonawcę, który przebuduje ulicę Słoneczną w Suchedniowie. Najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu złożył Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, które za kwotę 620 881,40 zł przebuduje w terminie do 30 września drogę gminną. W poniedziałek, 17 lipca zastępca burmistrza Dariusz Miernik podpisał umowę na realizację tej inwestycji. W ramach przebudowy drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Suchedniowie przewiduje się:

 • usunięcie warstwy humusu,
 • dokonanie rozbiórki istniejących kolidujących elementów drogowych, przeprowadzenie wycinki wskazanych drzew i krzewów,
 • odwoź zdemontowanych płyt drogowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 • przebudowę istniejącej drogi na długości ok. 412 metrów z początkiem od ulicy Langiewicza (projektowana szerokość jezdni 5,50 m, projektowany rodzaj nawierzchni -  beton asfaltowy),
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ul. Słonecznej (szerokość chodnika 2,0 m),
 • wykonanie zjazdów do posesji wraz z przepustami o szerokości jezdni od 3,0 do 5,5 metra,
 • utwardzenie terenu na działce nr 3887/11 z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem,
 • odtworzenie istniejących rowów,
 • wykonanie budowy i odbudowy odwodnienia,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • wykonanie odtworzenia organizacji ruchu,
 • uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych,
 • prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej i laboratoryjnej zadania, a także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej robót, przeprowadzenie badań koniecznych do oceny jakości robót.
(źródło: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz