piątek, 2 listopada 2018

RANKING NAJLEPIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ GMIN I MIAST

fot. Michał Barański.
Pismo Wspólnota opublikowało ranking najlepiej rozwijających się gmin i miast, a którego poprzednie edycje zawsze budziły największe emocje. Za pomocą wskaźników liczbowych oszacowano sukces, jaki odniosły samorządy w trakcie mijającej kadencji. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych
odnoszących się do: – sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej), – sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej), – sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), – sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany cztery lata temu wskaźnik sukcesu edukacyjnego). Poniżej przedstawiam wyniki dotyczące Suchedniowa w gronie 590. samorządów: 
Sukces kadencji - utrzymanie lokaty:
Suchedniów 2013 - 2017 (220), 2009-2013 (211), 2006-2010 (98), 2002-2006 (501)
Sukces finansowy - bardzo duży awans, otwieramy drugą setkę:
Suchedniów 2013 - 2017 (101), 2009-2013 (528), 2006-2010 (380), 2002-2006 (505)
Sukces ekonomiczny  - również poprawa w stosunku do poprzedniego notowania:
Suchedniów 2013 - 2017 (107), 2009-2013 (134), 2006-2010 (58), 2002-2006 (443)
Sukces infrastrukturalny - tutaj dość spory spadek:
Suchedniów 2013 - 2017 (449), 2009-2013 (222), 2006-2010 (150), 2002-2006 (361)
Sukces społeczny - również spadek w klasyfikacji:
Suchedniów 2013 - 2017 (328), 2009-2013 (180)
Poniżej przedstawiam jakich wskaźników użyto przy obliczaniu lokat.
Sukces finansowy
Zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013–2017. Pod uwagę bierzemy wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.
Sukces ekonomiczny
- Zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017). 
– Nowe zarejestrowane w  latach 2014–2017 podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
– Nowo zarejestrowane w  latach 2014–2017) podmioty gospodarcze działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (do przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki zaliczone zostały podmioty z branż: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Dodatkowo włączono do tej grupy produkcję pozostałego sprzętu transportowego. Do usług high-tech zaliczono natomiast działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawanie programów ogólnodostępnych, telekomunikację, działalność związaną z oprogramowaniem, działalność usługową w zakresie informacji oraz badania naukowe i prace rozwojowe). 
– Zmiana wielkości dochodów z PIT w latach 2013–2017. 
– Zmiana wielkości dochodów z CIT w latach 2013–2017. 
– Zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2013–2017 (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a  zatem zwiększają bazę podatkową). 
Sukces infrastrukturalny
– Wielkość wydatków finansowanych z  dotacji z  unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017 (uwaga: w przypadku miast na prawach powiatu oprócz danych odnoszących się do budżetów samorządowych, pod uwagę zostały wzięte informacje pochodzące z przeprowadzanych corocznie przez „Wspólnotę” ankiet odnoszących się do środków pozyskiwanych przez spółki komunalne). 
– Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2014–2017). 
– Przyrost odsetka liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2013–2017 (uwaga: wskaźnik ten pominięty został dla miast na prawach powiatu ze względu na bardzo wysokie wartości w punkcie startowym – w większości przypadków nie było miejsca na poprawę wartości wskaźnika). 
– Przyrost odsetka mieszkańców w  mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w okresie 2013–2016). 
– Przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2013–2017. 
– Wielkość wydatków inwestycyjnych na transport publiczny (czyli wydatków na zakup nowego taboru, budowę linii tramwajowych czy w przypadku Warszawy – budowa linii metra) w latach 2015–2017. Dane obejmują wydatki budżetów gminnych oraz wydatki związków komunalnych, do których należą gminy, jak również nakłady inwestycyjne spółek komunalnych (dane pochodzą z Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej). Zmienna ta została uwzględniona tylko w przypadku miast na prawach powiatu (w grupie tej wszystkie miasta utrzymują transport zbiorowy, a zadanie to jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na opinie mieszkańców o funkcjonowaniu usług publicznych).
Sukces społeczny
– Wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych – zmiana w latach 2013–2016 (dane Centralnej komisji Egzaminacyjnej). 
– Wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w gimnazjach w roku 2016 (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wskaźnik obrazuje poprawę stanu wiedzy uczniów na koniec tego etapu edukacji w porównaniu z sytuacją w chwili rozpoczynania nauki w gimnazjum). 
– Zmiana odsetka dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną w latach 2013–2016 (uwzględnione zostały też dzieci w punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych). – Zmiana odsetka dzieci w wieku 1–3 lat objętych opieką żłobkową w latach 2013–2016 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lat i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych).
– Liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2014–2017. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz