środa, 14 listopada 2018

DODATKOWE ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH

Decyzją MRPiPS z dnia 7 listopada 2018r. znak: DF.I.4021.13.13.2018.AŁ/MG, powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 191,6 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus."
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w programie są osoby zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne zgodnie z kryteriami realizacji poszczególnych form aktywizacji.
W związku z powyższym  zapraszamy do składania od dnia 12 listopada 2018r. wniosków w sprawie realizacji poniższych form wsparcia:
- staże,
- bony na zasiedlenie,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
Ze względu na wskaźniki efektywności kosztowej oraz wysokość zaciągniętych zobowiązań na rok 2019, wnioski stażowe muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na co najmniej jeden miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowy stażowe będą zawierane na okres nie dłuższy niż 4 m-ce.
Wysokość bonu na zasiedlenie to 7.500,00 zł. Kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wynosi max. 20.000,00 zł.
UWAGA! Wnioski nie spełniające powyższych kryteriów jak również zawierające błędy, niekompletne lub sporządzone w sposób nieprawidłowy będą rozpatrzone negatywnie. Wnioski będą realizowane do wyczerpania dostępnych środków.
Ze względu na ograniczone środki finansowe wszystkich zainteresowanych bezrobotnych spełniających powyższe kryteria prosimy o kontakt ze swoim Doradcą Klienta. Wzory wniosków i kryteria realizacji wybranych form dostępne na naszej stronie w zakładce DLA  PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW.
(źródło: PUP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz