piątek, 30 listopada 2018

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W czwartek, 29 listopada na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które obowiązują na terenie Gminy Suchedniów:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,78 zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,54  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ;
- garaże – 5,78  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- budynki gospodarcze (szopy, komórki) – 4,15  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- pozostałe (w tym budynki letniskowe) – 5.62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

1 komentarz:

  1. Super, wszystkie potrzebne informacje zebrane w jednym miejscu.
    Stawki nie najgorsze, jak na podatek od nieruchomości.
    Dobrze jest tu zaglądać!

    OdpowiedzUsuń