czwartek, 1 listopada 2018

DOCHODY I WYDATKI SUCHEDNIOWA WG. URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH

Urząd Statystyczny w Kielcach opublikował budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Poniżej przedstawiam dochody i wydatki Suchedniowa. Dla porównania w nawiasach wyniki z 2016 roku. O ile rok 2016 zamknęliśmy nadwyżką, to rok 2017 był deficytowy. Przedstawiam dochody i wydatki:

Dochody - 39192,6 (37701,5); wydatki - 40319,8 (34521,1); deficyt - 1127,3 (nadwyżka 3180,4). Dochody na jednego mieszkańca ogółem - 3791,85 (3626,53), w tym własne - 1685,29 (1724,61). Wydatki na jednego mieszkańca ogółem - 3900,91 (3320,61), w tym inwestycyjne - 332,83 (167,18).
Dochód budżetu według rodzajów:
ogółem - 39192,6 (37701,5); dochody własne - 17419,1 (17929,0); dotacje celowe - 12483,5 (8792,1); subwencja ogólna - 8038,4 (8860,9), w tym oświatowa - 5003,9 (5845,6).
Dochody własne budżetów:
ogółem - 17419,1 (17929,0), w tym udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 127,1 (156,5) i od osób fizycznych - 6656,9 (6185,3); podatek rolny - 43,8 (46,2); podatek od nieruchomości - 3828,3 (3675,8); podatek od środków transportowych - 79,8 (85,6); podatek od czynności cywilno-prawnych - 196,9 (229,1). Dochody z majątku razem - 139,5 (826,4), w tym dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze - 39,4 (47,3).
Dochód budżetu według działów:
ogółem - 39192,6 (37701,5), w tym gospodarka mieszkaniowa - 134,6 (210,5); administracja publiczna - 164,6 (121,4); oświata i wychowanie - 1836,9 (641,3); ochrona zdrowia - 0,9 (1,8); pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 894,2 (8145,5); rodzina - 8778,2 (0); gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2021,2 (2616,0); kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,3 (876,2); kultura fizyczna - 2525,3 (193,8).
Wydatki budżetu według rodzajów:
ogółem - 40319,8 (34521,1); wydatki bieżące razem - 36879,7 (32783,1), w tym dotacje - 1594,6 (1638,8), w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9641,5 (8223,8), w tym wynagrodzenia - 11900,6 (11837,6), w tym pochodne od wynagrodzeń - 2380,3 (2443,3), w tym zakup materiałów i usług - 9518,8 (6750,3). Wydatki majątkowe razem - 3440,2 (1738,0), w tym inwestycyjne - 3440,2 (1738,0).
Wydatki budżetu według działów:
ogółem - 40319,8 (34521,1)w tym gospodarka mieszkaniowa - 176,1 (138,7); administracja publiczna - 2823,5 (2868,2); oświata i wychowanie - 12604,5 (11458,3); ochrona zdrowia - 193,8 (205,3); pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1984,1 (9248,0); rodzina - 8843,1 (0); gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3043,7 (3307,0); kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1048,7 (1376,8); kultura fizyczna - 4343,3 (947,0).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz