sobota, 10 marca 2018

Jak umorzono długi Gminy Suchedniów

Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu przy Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim na posiedzeniu w dniu  31 marca 1937 r. po wysłuchaniu przedstawicieli gminy Suchedniów oraz przedstawiciela Kolonii Leczniczej Dziecięcej im. D-ra med. Rektora J. Brudzińskiego „Górka” przy Zdroju w Busku, wierzycielki gminy Suchedniów, a następnie po zapoznaniu się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy wiejskiej Suchedniów i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza gminy wiejskiej Suchedniów jest bardzo trudna, postanowił w stosunku do zobowiązań gminy wiejskiej Suchedniów powstałych przed dniem 1 kwietnia 1934 r. i wynoszących, według zapodania zainteresowanej Gminy, na dzień 31 marca 1934 r. w kapitale kwotę 9.277 zł. 20 gr., zastosować następujące ulgi:

W stosunku do zobowiązania gminy wiejskiej Suchedniów wobec:
1) Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach – z tytułu zaległych za czas do dnia 31 marca 1934 r. kosztów utrzymania sierot (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale  3.702 zł. 50 gr.)
2) Zakładu Wychowawczego dla Sierot w Lublinie – z tytułu zaległych za lata 1932-1933 kosztów utrzymania sierot, według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 500 zł.
3) Kolonii Leczniczej Dziecięcej w Busku, według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 324 zł 10 gr.
4) Szpitala Dziecięcego w Kielcach, według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 2825 zł. 30 gr.
a) umarza się ewent. należne i zaległe na dzień 31 marca 1937 r. odsetki od wszystkich tu wyżej pod 1), 2), 3) i 4) wyszczególnionych zobowiązań
b)  zmniejsza się wszystkie tu wyżej pod 1), 2), 3) i 4) wyszczególnione sumy kapitałowe o 75 (siedemdziesiąt pięć) %
c) rozkłada się spłatę wszystkich tak zamieszczonych i tu wyżej pod 1), 2) i 4) wyszczególnionych sum kapitałowych, licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r., a to sumy kapitałowej pod 1) wyszczególnionej na 6 (sześć) równych rat rocznych, sumy kapitałowej pod 2) wyszczególnionej na 2 (dwie) równe raty roczne, wreszcie sumy kapitałowej pod 4) wyszczególnionej na 4 (cztery) równe raty roczne, wszystkie bez oprocentowania
d) spłata tak zmniejszonej i tu wyżej pod 3) wyszczególnionej sumy kapitałowej, winna być dokonana w ciągu roku budż. 1937/38, bez oprocentowania.
5) Komitetu Zwalczania Raka w Warszawie - z tytułu zaległych za r. 1933 kosztów leczenia (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r., według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 150 zł):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na dzień 31 marca 1937 r. odsetki
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 50 (pięćdziesiąt) %
c) spłata tak zmniejszonego kapitału dłużnego, winna być dokonana w ciągu roku budż. 1937/38, bez oprocentowania.
6) Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (Nadleśnictwo Suchedniów) – z tytułu należności za nabyte w r. 1933 na imię: Krogulca Leona, Wikło Stanisława i Gałczyńskiego Adama drzewo na budowę szkoły w Ostojowie – (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 1075 zł. 30 gr.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na dzień 31 marca 1937 r. odsetki
b) zmniejsza się kapitał dłużny o 75 (siedemdziesiąt pięć) %
c) rozkłada się spłatę tak zmniejszonego kapitału dłużnego, licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r., na 3 (trzy) równe raty roczne, bez oprocentowania
7) Firmy „Block-Brun” w Krakowie – jako nabywczyni wierzytelności Szpitala św. Aleksandra w Kielcach z tytułu kosztów leczenia w r. 1932 (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 500 zł.)
8) Samorządowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie – z tytułu należności za zakupione w r. 1932 księgi – (kwota zobowiązania na dzień 31 marca 1936 r. według zapodania zainteresowanej Gminy, w kapitale 200 zł.):
a) umarza się ewent. należne i zaległe na dzień 31 marca 1937 r. odsetki od obu tu wyżej pod 7) i 8) wyszczególnionych zobowiązań
b)  zmniejsza się obie tu wyżej pod 7) i 8) wyszczególnione sumy kapitałowe o 25 (dwadzieścia pięć) %
c) rozkłada się spłatę obu tak zmniejszonych i tu wyżej pod 7) i 8) wyszczególnionych sum kapitałowych, licząc od dnia 1 kwietnia 1937 r., a to sumy kapitałowej tu wyżej pod 7) wyszczególnionej na 3 (trzy) równe raty roczne, zaś sumy kapitałowej tu wyżej pod 8) wyszczególnionej na 2 (dwie) równe raty roczne, bez oprocentowania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz