wtorek, 13 marca 2018

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W poniedziałek, 19 marca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. 

- Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2017r.
- Sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Sprawozdania z działalności Miejsko/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2017.
- Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2017.
- Projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
- Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów.
- Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
- Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038.
- Projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
- Projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- Projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
- Projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 roku.
- Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz