środa, 19 czerwca 2019

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

W czwartek, 27 czerwca o godzinie 14.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :

- Raportu o stanie Gminy Suchedniów za rok 2018;
- Sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2018 rok.
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2018 rok;
- Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2018 rok;
- Przygotowania Gminy Suchedniów do sezonu letniego 2019 (OSiR);
- Projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów;
- Projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
- Projektów uchwał w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli;
- Projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019-2038 oraz w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019;
- Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
- Projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz