wtorek, 8 sierpnia 2017

Ekologiczne inwestycje w Suchedniowie

Pre-umowy z włodarzami gmin Bliżyn i Suchedniów na realizację projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie obu gmin podpisała członek Zarządu Województwa Agata Binkowska.

Z burmistrzem Suchedniowa Cezarym Błachem podpisane zostały dwie umowy na realizację projektów: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Aglomeracja Suchedniów – III etap” (projekt o wartości blisko 2,9 mln złotych otrzyma prawie 1,9 mln zł dofinansowania) oraz „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – Aglomeracja Suchedniów – IV etap” (wartość zadania to niecały 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie z RPOWŚ – 1,1 mln zł).
Głównym celem pierwszego projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb z nieszczelnych szamb przydomowych poprzez budowę sieci kanalizacji na obszarze dotąd nieskanalizowanym. Dzięki inwestycji zostanie rozwiązany problem odbioru ścieków powstających w gospodarstwach domowych, podniesie się standard życia mieszkańców oraz wzrośnie atrakcyjność osadniczo-gospodarcza w Aglomeracji Suchedniów.
Zakres drugiego projektu obejmuje przebudowę w ul. Powstańców 1863 roku i w ul. Krótką istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, istniejacych przełączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic poszczególnych posesji oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do działek nieuzbrojonych. Inwestycja pozwoli na wyeliminowanie awaryjności sieci wodociągowej, podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zabezpieczenie gruntów oraz wód przed przedostaniem się zanieczyszczeń.
- Dziękuję, że podnosicie Państwo standard życia mieszkańców, dbając przy tym o ochronę środowiska. Gospodarka wodno-ściekowa to bardzo ważny aspekt czystości tego środowiska. Powinniśmy o nie dbać dla siebie i dla przyszłych pokoleń - podkreślała Agata Binkowska. Dodała, iż takie przedsięwzięcia pokazują, że dobra współpraca prowadzi do sukcesu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz